Nhận oder hàng quảng châu Print
Written by Administrator   
Friday, 29 March 2013 03:47

Chúng tôi chuyên nhận oder cho các shop tại website

http://www.taobao.com

http://www.paipai.com

http://www.alibaba.com

 

Shop nào có nhu cầu nhập hàng oder từ đây xin liên hệ với chúng tôi.

Sau đây là các web mua hàng:
- Đồ nam:
+) Áo phông :
http://list.taobao.com/itemlist/default.htm?q=t+%D0%F4+%C4%D0+%B6%CC%D0%E4&commend=all&ssid=s5-e&search_type=item&atype=&filterFineness=&rr=1&style=grid&cat=30&spm=a2106.m895.1000187.1#!cat=30&as=0&viewIndex=1&commend=all&atype=b&style=grid&q=t+%E6%81%A4+%E7%94%B7+%E7%9F%AD%E8%A2%96&same_info=1&isnew=2&json=on&tid=0
+)Áo sơmi :
http://list.taobao.com/itemlist/nanzhuang2011a.htm?spm=a2106.m895.155173.63.Km8qyf&promoted_service4=4&cat=50011131&isprepay=1&user_type=0&random=false&viewIndex=1&yp4p_page=0&commend=all&atype=b&style=grid&isnew=2&smc=1&fl=50011131#!promoted_service4=4&cat=50011131&isprepay=1&user_type=0&random=false&as=0&viewIndex=1&yp4p_page=0&commend=all&atype=b&fl=50011131&style=grid&same_info=1&isnew=2&smc=1&json=on&tid=0

+)Quần đùi :
http://list.taobao.com/itemlist/default.htm?q=%B6%CC%BF%E3&commend=all&ssid=s5-e&search_type=item&atype=&filterFineness=&rr=1&style=grid&cat=30&spm=a2106.m895.1000187.1#!cat=30&as=0&viewIndex=1&commend=all&atype=b&style=grid&q=%E7%9F%AD%E8%A3%A4&same_info=1&isnew=2&json=on&tid=0

+)Quần bò :
http://list.taobao.com/itemlist/nanzhuang2011a.htm?spm=a2106.m895.155173.69.0Va7Dc&q=&ex_q=&isprepay=1&promoted_service4=4&cat=30&sort=commend&random=false&viewIndex=1&yp4p_page=0&commend=all&atype=b&user_type=0&style=grid&s=0&path=30&isnew=2&smc=1&rr=1&ad_id=&am_id=&cm_id=&pm_id=&fl=1401032126#!promoted_service4=4&cat=50010167&isprepay=1&user_type=0&random=false&as=0&viewIndex=1&yp4p_page=0&commend=all&atype=b&style=grid&same_info=1&tid=0&isnew=2&smc=1&json=on&tid=0


+)Quần kaki:
http://list.taobao.com/itemlist/default.htm?spm=a2106.m895.155173.70.RYimsv&q=%B4%BA%BF%EE&commend=all&ssid=s5-e&search_type=item&atype=&filterFineness=&rr=1&style=grid&cat=30&fl=50011179#!cat=50011179&viewIndex=1&as=0&commend=all&atype=b&style=grid&q=%E6%98%A5%E6%AC%BE&same_info=1&tid=0&isnew=2&json=on&tid=0


+)Thắt Lưng + ví :
http://list.taobao.com/itemlist/peishi2011a.htm?spm=a2106.m899.155164.127.Dy3Vcm&q=&ex_q=&isprepay=1&olu=yes&pidvid=20000%3A20819&cat=50046853&sort=commend&viewIndex=1&yp4p_page=0&commend=all&atype=b&style=grid&s=0&path=50010404-50046853&rr=1&ppath=20000%3A20819&isnew=2&smc=1&fl=50046853#!cat=50548027&isprepay=1&msp=1&sd=1&viewIndex=1&as=0&yp4p_page=0&commend=all&atype=b&style=grid&same_info=1&tid=0&olu=yes&isnew=2&smc=1&json=on&tid=0


http://list.taobao.com/itemlist/bao.htm?spm=897.379630.155170.102.7POfat&cat=50072693&isprepay=1&viewIndex=1&yp4p_page=0&commend=all&atype=b&style=grid&olu=yes&isnew=2&smc=1&mSelect=false&user_type=0&fl=50072693#!cat=50072693&isprepay=1&user_type=0&as=0&viewIndex=1&yp4p_page=0&commend=all&atype=b&fl=50072693&style=grid&same_info=1&olu=yes&isnew=2&mSelect=false&smc=1&json=on&tid=0


+)Giầy + dép :
http://list.taobao.com/itemlist/default.htm?q=%D0%AC%D7%D3++++%C4%D0&commend=all&ssid=s5-e&search_type=item&atype=&filterFineness=&rr=1&style=grid&cat=50016853&spm=896.391882.1000187.1#!cat=50016853&as=0&viewIndex=1&commend=all&atype=b&style=grid&q=%E9%9E%8B%E5%AD%90++++%E7%94%B7&same_info=1&isnew=2&json=on&tid=0


http://list.taobao.com/itemlist/nanxie2011a.htm?spm=a2106.m896.155171.90.FXax1h&filterPriceFrom=50&filterPriceTo=&filter=reserve_price%5B50%2C100000000%5D&promoted_service4=4&cat=50016864&Sort=commend&isprepay=1&msp=1&random=false&viewIndex=1&as=0&yp4p_page=0&commend=all&style=grid&s=0&path=50016853-50016864&rr=1&olu=yes&smc=1&user_type=0&fl=liangxie#!cat=50016864&isprepay=1&viewIndex=1&fl=liangxie&style=grid&tid=0&isnew=2&olu=yes&promoted_service4=4&user_type=0&msp=1&random=false&as=0&yp4p_page=0&commend=all&atype=b&s=96&same_info=1&smc=1&filter=reserve_price%5B50%2C100000000%5D&json=on&tid=0


- Đồ nữ :
+)Áo phông :
http://list.taobao.com/itemlist/default.htm?q=t+%D0%F4%C5%AE+%B6%CC%D0%E4&commend=all&ssid=s5-e&search_type=item&atype=&filterFineness=&rr=1&style=grid&cat=16&spm=a2106.m874.1000187.1#!cat=16&as=0&viewIndex=1&commend=all&atype=b&style=grid&q=t+%E6%81%A4%E5%A5%B3+%E7%9F%AD%E8%A2%96&same_info=1&isnew=2&json=on&tid=0


+)Áo sơ mi :
http://list.taobao.com/itemlist/nvzhuang2011a.htm?spm=a2106.m874.152316.16.ppjrIz&cat=16&isprepay=1&random=false&viewIndex=1&yp4p_page=0&commend=all&atype=b&style=grid&olu=yes&user_type=0&isnew=2&smc=1&fl=Chens#!cat=162104&isprepay=1&user_type=0&random=false&viewIndex=1&as=0&yp4p_page=0&commend=all&atype=b&style=grid&same_info=1&tid=0&olu=yes&isnew=2&smc=1&json=on&tid=0

+)Quần + váy ngắn + dài :
http://list.taobao.com/itemlist/nvzhuang2011a.htm?spm=874.405686.5088213.22.b3hRA9&q=&ex_q=&isprepay=1&olu=yes&pidvid=10294727%3A148633474&cat=50010850&sort=commend&sd=0&random=false&viewIndex=1&yp4p_page=0&commend=all&atype=b&style=grid&s=0&path=16-50010850&ppath=10294727%3A148633474&isnew=2&smc=1&mSelect=false&smc=1&rr=1#!cat=50010850&isprepay=1&random=false&sd=0&viewIndex=1&as=0&yp4p_page=0&commend=all&atype=b&style=grid&ppath=10294727%3A148633474&same_info=1&tid=0&olu=yes&isnew=2&mSelect=false&smc=1&json=on&tid=0http://list.taobao.com/itemlist/nvzhuang2011a.htm?spm=874.405686.5088213.26.b3hRA9&q=&ex_q=&isprepay=1&olu=yes&pidvid=10294727%3A148633474&cat=50010850&sort=commend&sd=0&random=false&viewIndex=1&yp4p_page=0&commend=all&atype=b&style=grid&s=0&path=16-50010850&ppath=10294727%3A148633474&isnew=2&smc=1&mSelect=false&smc=1&rr=1#!cat=50010850&isprepay=1&sd=0&random=false&viewIndex=1&as=0&yp4p_page=0&commend=all&atype=b&style=grid&ppath=10294727%3A148633472&same_info=1&tid=0&olu=yes&isnew=2&mSelect=false&smc=1&json=on&tid=0http://list.taobao.com/itemlist/default.htm?q=%BF%E3%D7%D3+%C5%AE&commend=all&ssid=s5-e&search_type=item&atype=&filterFineness=&rr=1&style=grid&cat=16&spm=874.404728.1000187.1#!cat=16&as=0&viewIndex=1&commend=all&atype=b&style=grid&q=%E8%A3%A4%E5%AD%90+%E5%A5%B3&same_info=1&isnew=2&json=on&tid=0+)Giầy + Guốc + dép :
http://list.taobao.com/itemlist/default.htm?q=%D0%AC&commend=all&ssid=s5-e&search_type=item&atype=&filterFineness=&rr=1&style=grid&cat=50006843&spm=893.391420.1000187.1#!cat=50006843&as=0&viewIndex=1&commend=all&atype=b&style=grid&q=%E9%9E%8B&same_info=1&isnew=2&json=on&tid=0http://list.taobao.com/itemlist/nvxieshichang2011a.htm?spm=a2106.m893.155176.34.Sa7jCX&cat=50029741&isprepay=1&viewIndex=1&yp4p_page=0&commend=all&atype=b&style=grid&olu=yes&isnew=2&mSelect=false&fl=50029741#!cat=50029741&isprepay=1&as=0&viewIndex=1&yp4p_page=0&commend=all&atype=b&fl=50029741&style=grid&same_info=1&olu=yes&isnew=2&mSelect=false&json=on&tid=0
http://list.taobao.com/itemlist/default.htm?q=%C1%B9%D0%AC&commend=all&ssid=s5-e&search_type=item&atype=&filterFineness=&rr=1&style=grid&cat=50006843&spm=a2106.m893.1000187.1#!cat=50006843&as=0&viewIndex=1&commend=all&atype=b&style=grid&q=%E5%87%89%E9%9E%8B&same_info=1&isnew=2&json=on&tid=0+)Nội y :
http://list.taobao.com/itemlist/default.htm?q=%C4%DA%D2%C2&commend=all&ssid=s5-e&search_type=item&atype=&filterFineness=&rr=1&style=grid&cat=1625&spm=898.392596.1000187.1#!cat=1625&as=0&viewIndex=1&commend=all&atype=b&style=grid&q=%E5%86%85%E8%A1%A3&same_info=1&isnew=2&json=on&tid=0+)Thắt lưng + ví :
http://list.taobao.com/itemlist/default.htm?q=%C5%AE%CA%BF%C6%A4%B4%F8&commend=all&ssid=s5-e&search_type=item&atype=&filterFineness=&rr=1&style=grid&cat=50010404&spm=a2106.m899.1000187.1#!cat=50010404&as=0&viewIndex=1&commend=all&atype=b&style=grid&q=%E5%A5%B3%E5%A3%AB%E7%9A%AE%E5%B8%A6&same_info=1&isnew=2&json=on&tid=0
http://list.taobao.com/itemlist/nvbao2011a.htm?spm=a2106.m894.292271.50.YPxlQ1&ratesum=6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C14%2C15%2C16%2C17%2C18%2C19%2C20&cat=50072766&isprepay=1&random=false&viewIndex=1&yp4p_page=0&commend=all&atype=b&style=grid&olu=yes&isnew=2&mSelect=false&fl=qianbaox#!cat=50072766&isprepay=1&random=false&viewIndex=1&as=0&yp4p_page=0&commend=all&atype=b&fl=qianbaox&style=grid&same_info=1&tid=0&olu=yes&isnew=2&mSelect=false&json=on&tid=0

 

XIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC BÁO GIÁ TỐT NHẤT

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU TDK

HÀ NỘI
SÔ 1 NGÕ 165 DƯƠNG QUẢNG HÀM, CẦU GIẤY, HÀ NỘI

HCM
SỐ 16 NGUYỄN VĂN LƯỢNG, PHƯỜNG 6, GÒ VẤP, HCM

Điện thoai: 0966.29.55.96
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
yahoo: tdkhcm02
website: congtyxnk.com

 

Tag: Oder hang, oder hang quang chau, oder hang tại hong kong, oder hang trung quoc, oder hang trung quoc, oder hang trang tao bao, oder hang trang alibaba, oder hang trang paipai, oder hang tu nuoc ngoai, oder hang gia re, oder hang nhanh nhat, oder hang uy tinh, oder hang tot nhat, oder hang tai hcm, oder hang tai binh duong, oder hang tai ha noi, oder hang tai cac shop, oder hang tai uc, oder hang tại my

Last Updated on Saturday, 25 May 2013 11:55